Funkcje endopsychiczne

 Funkcje endopsychiczne – tj. pamięć tudzież czynnik subiektywny, afektywny, inwazyjny – będące pośrednikiem między świadomością i nieuświadomioną sferą subiektywno-afektwną, stanowiące systemem odniesień pomiędzy treściami świadomości i procesami czy treściami przebiegającymi w nieświadomości, ukierunkowane na komunikację między powyższymi sferami. (A. Kuźmicki)