Dr Tomasz Olchanowski

Imię i Nazwisko: 
Tomasz Olchanowski
Kim jest, co robi: 

Doktor nauk humanistycznych, pedagog i kulturoznawca, adiunkt w Zakładzie Psychoanalizy i Myśli Humanistycznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Zespołu Redakcji kwartalnika „Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z psychologią głębi i antropologią (destrukcyjne i tworcze tendencje w ludzkiej psychice, źródła kultury i filozofii, ewolucja psychiczna człowieka, interpretacja wytworów wyobraźni, refleksja filozoficzna nad naukami humanistycznymi. W swej działalności naukowej i życiu osobistym odnajduje również inspiracje w technikach pracy nad ciałem i świadomością, które powstały w tradycji niektórych szkół buddyjskich, neoplatonizmu, stoicyzmu i mistyki chrześcijańskiej.

Książki / Books:

Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza. Trans Humana.
Białystok 2001. (ss. 120)
Psychologia pychy. Drogi ku Jaźni. Eneteia. Wyd. Psychologii i Kultury. Warszawa 2003. (ss. 207)
Duchowość i narcyzm. Eneteia. Wyd. Psychologii i Kultury. Warszawa 2006. (ss.193)
Wola i opętanie. Enancjodromia a rzeczywistość. Eneteia. Wyd. Psychologii i Kultury. Warszawa 2008. (ss.369)

Autorstwo rozdziałów w monografiach zbiorowych (wybór) / Chapters in the books:
Na drodze iluminacji. W: Psychologia literatury. Zaproszenie do interpretacji (praca zbiorowa). Eneteia. Warszawa 1999 (s. 189-201).
- Yukio Mishima. W: Literatura i psychoanaliza (red. Cz. Dziekanowski). Materiały The 17th International Conference In Psychology and Literature. Publikacja Zakładu Psychoanalizy i Myśli Humanistycznej. Białystok 2001 (s. 7-16).
Psychologia Junga jako drogowskaz. W: Spotkania z Jungiem (red. K. Maurin, Z.W. Dudek). Eneteia. Warszawa 2007 (s.49-62).
Fenomen charyzmy w świetle psychologii głębi. W: „Charyzma. Jej funkcja w życiu religijnym, politycznym i społecznym” (red. Jacek Sieradzan). Białystok 2008. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. (s. 185-199).

Artykuły i inne/ Articles and other:
- Maski zachodnioeuropejskiego totalitaryzmu. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Kultury świata, nr 1/2008. (s. 133-148).
- Hipoteza charakteru narodowego a kultura. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Psychologia narodów, nr 2/2008 (s. 49-62).
- Ekskluzywizm jako nowy apartheid. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Wykluczenie, nr 3/2008 (s. 43-55).
- Piekło w wymiarze egzystencjalnym i kulturowym. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Aniołowie i demony, nr 4/2007 (s.43-53).
- „Polowanie na guru”. O szkodliwości postaci manicznych. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Bohaterowie i autorytety, nr 3/2007 (s.67 – 80).
- Nieświadomość rodzinna. Rozważania na podstawie psychologii losu Lipota Szondiego. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Psychologia rodziny, nr 1/2007. (s. 47-60).
- Rzeczywistość psychiczna. Poza fikcją i realnością. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Neopsychologia, nr 4/2006. (s. 91-108)
- Między tragiczną alienacją a nadzieją zbawienia. Antropologia Freuda i Junga. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Jung a Freud, nr 3/2006. (s.69-76)
- Duchowa eksterminacja. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Apokalipsa Ziemi, nr 2/2006. (s. 81-94)
- Kultura a wolność. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Neokultura, nr 1/2006. (s. 67-74)
- Archetypowe źródło procesów pierwotnych i wtórnych (s.43-54). W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Inteligencja archetypów, nr 4/2005.
- Ego i złudzenie wolnej woli. (s.97-116). W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Psychologia – Cywilizacja – Antropologia, nr 1-2/2005.
- Daimonion a kompleks. (s.39-52). W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Obłęd i geniusz. Eneteia. Wyd. Psychologii i Kultury. Warszawa 3/2004.
Między idealizmem a materializmem. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury.
Introwersja i ekstrawersja. Warszawa 1/2004. (s. 59-77)
Odwaga trwania w chwili. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Granice psychiki. Warszawa 2/2003.(s. 39-57)
Droga ku Rzeczywistemu. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Intuicja.
Eneteia. Wyd. Psychologii i Kultury. Warszawa 4/2002. (s. 91-102)
Od prośby do kontemplacji. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Mity, nr 1/2000 (s. 29-38).
„Wiosna” Brunona Schulza jako mit „dojrzewania” do dzieciństwa. W: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Literatura. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zeszyt 325. Toruń 1999. (s. 101-117)
Fenomen świadomości. W: Świat Psychoanalizy nr 2/1999. (s. 5-23)
„Zaproszenie” Czesława Dziekanowskiego na drogę iluminacji. W: Świat Psychoanalizy nr 1/1996 (s. 190-198).
„Mit” poszukiwania ojca w „Sanatorium pod Klepsydrą” Brunona Schulza. W: Świat Psychoanalizy nr 2/1996. (s. 74-93)
Antymit ojca w prozie Brunona Schulza. W: Test nr 2/1995 (s. 40-53).
Intuicyjna prawda literatury (współautorstwo) W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Intuicja. Warszawa 4/2002. (s. 153-160).

 

Współautorstwo cyklu artykułów „Dyskusje Świata Psychoanalizy”:
Kopiowanie pamięci. W: Świat Psychoanalizy nr 1-2/1997. (s. 209-220)
Pragnienie wglądu i zmiany. W: Świat Psychoanalizy, nr 1/1998. (s. 217-227)
Retoryka prawdy. Anthony de Mello i Dalajlama. W: Świat Psychoanalizy, nr 2/1998.
s. (158-168).
Recenzje i sprawozdania
Recenzja: Bóg pieniądz (Cz. Dziekanowski, Szkoła wojny). W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Psychologia rodziny, nr 1/2007 (s. 142-144).
Recenzja: Podróże po świecie marzeń sennych (Z.W. Dudek, Jungowska psychologia marzeń sennych). W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Neopsychologia, nr 4/2006. (s. 144-146).
Recenzja: Kim był Jezus? (J. Sieradzan, Jezus Magus. Pierwotne chrześcijaństwo w kręgu magii. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Apokalipsa Ziemi, nr 2/2006 (s. 133-135).
Recenzja: Życie jest światem (Z. Baran, Idee – mity – symbole w polskich baśniach literackich wydanych w XIX i XX wieku).W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Neokultura, nr 1/2006. (s. 123-125).
Recenzja książki Damiana Janusa: Psychopatologia a religia. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Psychologia- Cywilizacja - Antropologia, nr 1-2/2005, (s. 141-144).
Jung a Freud. Sprawozdanie z XII Forum Inspiracji Jungowskich. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Jung a Freud. (s. 144-148)
Inteligencja archetypów. Sprawozdanie z X Forum Inspiracji Jungowskich. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Obłęd i geniusz, nr 3/2004 (s.137-141).

{youtubejw width="480" height="385"}IqOaehuE9Gk{/youtubejw}

Kontakt: wydzped@pip.uwb.edu.pl