Eros / Logos

Eros / Logos - Jung pisze: „Jak anima odpowiada erosowi macierzyńskiemu, tak animus odpowiada ojcowskiemu logosowi. […] Terminów „eros” i „logos” używam jedynie jako pojęciowych środków pomocniczych w celu opisania faktu, że świadomość kobiety bardziej charakteryzuje jednoczący eros niż różnicujący i odpowiadający poznaniu logos. U mężczyzn eros – funkcja relacyjna – jest z reguły mniej rozwinięty niż logos, u kobiet zaś wyrazem ich prawdziwej natury jest eros, podczas gdy logos nierzadko bywa jedynie przykrym incydentem.” (C. G. Jung)