Cytat-tygodnia

Cytat tygodnia 27/2011: "Analiza marzeń sennych"

'Nasza dzisiejsza świadomość stanowi rezultat trwającej być może miliony lat ewolucji. W każdym zdaniu tkwi długa historia, każde wypowiedziane przez nas słowo ma niesamowicie długie dzieje, każda metafora ciągnie za sobą ogon symboliki historycznej; gdyby tak nie było, na pewno nie przetrwałaby tak długo. W naszych słowach zawiera się całość dziejów, które kiedyś były żywe i które nadal żyją w każdym człowieku.

Cytat tygodnia 26/2011: "Sen a kompensacja"

'Kompensacja nie jest z reguły jakąś iluzoryczną formą spełnienia życzenia – to rzeczywistość, tym bardziej realna, im silniej się ją wypiera. Pragnienie, jak wiadomo, nie zniknie tylko dlatego, że przestanie się o nim myśleć. Z tego względu treść senną należy brać zrazu z całą powagą za rzeczywistość i jako taką należy uczynić ją częścią świadomego nastawienia, tak, aby była jednym z czynników współdecydujących. Jeśli tego nie uczynimy, to tylko utkniemy w owej dziwacznej świadomej postawie wywołanej przez nieświadomą kompensację.'

(C. G. Jung, 'Praktyka psychoterapii')

Cytat tygodnia 25/2011: "Nieświadomość a kompensacja"

'Zasadniczy błąd popełniany w odniesieniu do istoty nieświadomości polega na powszechnym założeniu, że treści nieświadome są jednoznaczne i opatrzone niezmiennymi etykietami. Pogląd ten – ośmielam się twierdzić, choć moja opinia nie jest w żadnym wypadku miarodajna – grzeszy naiwnością. Dusza jako samoregulujący się system pozostaje w stanie równowagi, podobnie jak system podtrzymujący ciało przy życiu. Wszystkie procesy zaburzające tę równowagę są natychmiast, siłą konieczności, kompensowane; gdyby nie te kompensacje, nie byłoby ani normalnej przemiany materii, ani normalnej psyché.

Cytat tygodnia 24/2011: "Nieświadomość w terapii"

'Nieświadomość nie jest demonicznym potworem, lecz istotą naturalną; rozpatrywana z perspektywy moralnej, estetycznej czy intelektualnej jest ona czymś neutralnym. Niebezpieczna staje się dopiero wtedy, gdy nasze świadome nastawienie wobec niej jest beznadziejnie błędne. Im silniej wypieramy treści nieświadome, tym bardziej wzrasta niebezpieczeństwo grożące nam ze strony nieświadomości. Za to w chwili, gdy pacjent zaczyna asymilować treści nieświadome, niebezpieczeństwo to maleje.

Cytat tygodnia 23/2011: "O analizie snów"

'A zatem ten, kto chce uniknąć sugestii, musi uznawać interpretację marzeń sennych za nieważną dopóty, dopóki nie znajdzie takiej formuły postępowania, która pomogłaby mu w uzyskaniu akceptacji pacjenta. Uwzględnienie tych podstawowych reguł wydaje mi się niezbędne przy opracowywaniu marzeń sennych, których nieprzejrzystość oznajmia brak zrozumienia zarówno u lekarza, jak i u chorego.

Cytat tygodnia 22/2011: "Rozumienie w terapii"

'Rozumienie jest, jak wiadomo, procesem wysoce subiektywnym; może on przybrać nader jednostronne formy, jeśli to lekarz rozumie, nie zaś pacjent. W tym wypadku lekarz poczytuje sobie za obowiązek przekonać pacjenta, a jeśli ten nie daje się przekonać, lekarz oskarża go o stawianie oporu. Gdy o mnie chodzi spokojnie przyznałbym się wówczas, że nic nie rozumiem, gdyż w gruncie rzeczy niewiele zależy od rozumienia lekarza. Za to wszystko zależy od tego, czy pacjent rozumie, czy nie.

Cytat tygodnia 21/2011: "Terapeuta i przeniesienie w terapii"

'Jeśli projekcje zostaną rozpoznane w ten sposób, wtedy zjawisko przeniesienia – ów specyficzny rodzaj rapport – zaniknie, i trzeba będzie podjąć problem związku indywidualnego. Kto zna literaturę przedmiotu i zajmuje się problematyka marzeń sennych, badając kompleksy swoje i innych, ten bez większych trudności dojdzie do tego rozstrzygającego etapu. Prawo do tego, by posunąć się dalej, ma jednak tylko ten lekarz, który sam przeszedł analizę szkolną, czy też który wykazuje się w swej pracy tak wielkim umiłowaniem prawdy, że przy analizie pacjenta udaje mu się przeanalizować samego siebie.

Cytat tygodnia 18/2011: "Terapeuta"

'Każdy psychoterapeuta nie tylko ma własna metodę: on sam jest swoją metodą. „Ars requirit totium hominem” - powiada dawny mistrz. Wielkim czynnikiem leczniczym w psychoterapii jest osobowość lekarza – czynnik ów nie jest dany a priori, powstaje jako najwyższe dokonanie, nie stanowi doktrynerskiego schematu. Teorie są niezbędne, są jednak środkiem pomocniczym.'

(C. G. Jung, 'Praktyka psychoterapii')

Pages